KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sprawnościowy ODO

PROGRAM  SPRAWNOŚCIOWY ODO 

Podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych i prawa do prywatności  wśród uczniów i nauczycieli to priorytet na miarę dzisiejszych czasów. Zwiększenie świadomości w tym zakresie w środowisku oświatowym daje korzyści zarówno edukatorom, jak również podopiecznym.

Uczenie się jest procesem, który rozszerza i kształtuje sposób widzenia otaczającej rzeczywistości młodego człowieka. Nauczyciel ma wpływ na ten proces i może go modelować.

Ukierunkowana wiedza, ukształtowane nawyki w obszarze prywatności i ochrony danych umożliwia dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Stosowanie się do obowiązującego w tym zakresie prawa europejskiego budzi pozytywne postawy i pozwala kształtować świadomych  młodych ludzi.

Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO ma za zadanie  zadbać o bezpieczeństwo dzieci, ale również zbudować wzajemnie zaufanie rodziców i szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży powstał PROGRAM SPRAWNOŚCIOWY ODO.   

Skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

 • nauczycieli – koordynatorów,
 • uczniów – liderów szkolnej grupy KODO (Koła Ochrony Danych Osobowych)

Program został prezentowany przez dwa lata na Ogólnopolskiej Konferencji w Warszawie UODO w ramach realizacji w szkołach dobrych praktyk. Przez okres 2 lat w Ogólnopolskim Programie Sprawnościowym w I, II edycji wzięło udział 87 szkół z Polski. Były to: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne ośrodki edukacyjne. 

Za swoje działania edukacyjne w ramach działań autorskich, w tym Ogólnopolska gra edukacyjna Twoje dane - Twoja sprawa i Ogólnopolski Program Sprawnościowy Ochrony Danych Osobowych, pani Anna Janik otrzymała Medal Michała Serzyckiego na Ogólnopolskiej Konferencji  w Warszawie podsumowującej   osiągnięcia w ramach działań nt. ochrony danych.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest utworzenie w jednostce edukacyjnej małej struktury ODO, składających się z nauczyciela koordynatora programu i uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych. 

Wśród szczegółowych celów na uwagę zasługują:

 • Poszerzanie wiedzy na temat ochrony danych i prawa do prywatności;
 • Wykorzystanie znajomości tematyki do kształtowania świadomych postaw;
 • Wykorzystanie w pracy własnej podstawowych przepisów prawa europejskiego RODO;
 • Zintegrowanie grupy uczniów;
 • Motywowanie do działania poprzez zdrową rywalizację;
 • Poznanie mocnych i słabych stron uczestnika programu;
 • Doskonalenie technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Rozwijanie zainteresowań własnych;
 • Poszerzanie słownictwa tematycznego;
 • Doskonalenie technik informacyjnych;
 • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy własnej;
 • Kształcenie umiejętności interpersonalnych;
 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw człowieka;
 • Kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
 • Przestrzeganie odpowiednich reguł i zasad.

Program realizowany jest przez cały rok szkolny. Nauczyciel - Koordynator  w swojej placówce edukacyjnej tworzy grupę uczniów KODO (Koło Ochrony Danych Osobowych). Przedstawia uczniom cele i założenia programu. Ta grupa spotyka się cyklicznie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Koordynator prezentuje siedem sprawności, które będą zdobywali i kartę prawności, w której będą wpisywali punkty za poszczególne działania.

A jakie sprawności kandydaci mogą zdobyć?

 • STRAŻNIK PRAWA – uczniowie, którzy respektują przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i uświadamiają innych o konieczności ich stosowania.
 • WYDAWCA - PUBLIKATOR – uczniowie, którzy przygotowują różne materiały tekstowo-graficzno-multimedialne na temat ochrony danych, opiekują się tablicami informacyjnymi, szkolną stroną WWW.
 • FOTOREPORTER - ZDOBYWCA – uczniowie wykonujący dokumentację fotograficzną, prowadzący wywiady, ankiety czy inne podobne działania.
 • KRONIKARZ - WYDAWCA – uczniowie biorący udział w powstaniu kroniki – albumu działań grupy.
 • RZECZNIK – ZNAWCA – uczniowie, którzy są medialni i potrafią zaprezentować działania grupy według potrzeb.
 • ORGANIZATOR ZWIADOWCA – uczniowie uczestniczący w sferze organizacyjnej imprez szkolnych i pozaszkolnych związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności.
 • SPECJALISTA – ZNAWCA – uczniowie kreatywni, którzy potrafią zaproponować rozwiązanie problemu.

Grupa projektuje logotyp stanowiący własnoręcznie wykonany element graficzny z nazwą szkoły, który przez cały rok szkolny będzie jej wizytówką.

Uczniowie wraz z koordynatorem tworzą harmonogram całorocznych działań. Każde działanie podlega ocenie grupy – samoocenie. To grupa przydziela sobie wzajemnie punkty za poszczególne realizacje. Z każdego działania wybiera lidera, czyli taką osobę, która w tym zadaniu wyróżniła się. Ona zdobywa najwięcej punktów. W poszczególnych inicjatywach każdy  może zostać liderem. Punkty systematycznie wpisywane są do karty sprawności.

Na  szkolnej stronie WWW koordynator zamieszcza  informacje z przebiegu programu.

Poprzez stosowanie odpowiednich metod pracy i środków Program Sprawnościowy ODO ma wpływ nie tylko na wiedzę, ale przede  wszystkim  na umiejętności, które znajdą  zastosowanie w życiu codziennym.  Żeby osiągnąć oczekiwany wynik należy  stworzyć takie  sytuacje, w których uczeń będzie odbiorcą, obserwatorem, współuczestnikiem, współtwórcą i twórcą podejmowanych działań, nauczyciel zaś inspiratorem, koordynatorem umożliwiającym prezentację efektów działań uczniów.

Dzięki takim działaniom uczeń będzie swobodnie porozumiewał się z rówieśnikami, osobami dorosłymi i prowadził dialog  na tematy związane z ochroną danych i prawem do prywatności.
Będzie rozumiał, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na wzajemnej współpracy.
Właściwie zinterpretuje i przeanalizuje teksty będące zakresem pracy grupowej i indywidualnej.
Doceni wkład pracy innych do uzyskania efektu końcowego.
Będzie umiejętnie korzystał z zasobów Internetu i wybranych tematycznych stron.
Podejmowane działania pozwolą  mu zastosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną danych i prawem do prywatności.
Poczuje się odpowiedzialny za swoje czyny i poczynania grupy.
Będzie świadomy niebezpieczeństw wynikających z nieświadomego, lekkomyślnego  działania.
Opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu przekaże  innym swoje argumenty.

                                                           Autor programu Anna Janik